Projeler & Ruhsatlar

İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret A.Ş.’nin sahip olduğu ruhsat sahalarının Türkiye Haritası üzerindeki dağılımı.

İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret A.Ş.’nin yeni projeleri hk.

Şirket, Yönetim Kurulunun 23.12.2016 tarihli kararı ile Madencilik sektöründe son yıllarda yaşanan büyük iş kazaları, uzun süren bürokratik işlemler, madencilik konusunda belirlenen politikaların uygulanmasındaki aksaklıklar, Maden Kanununun ve yönetmeliklerinin uygulanmasında yaşanan sıkıntılar, kalifiye eleman temin edilememesi, maden bölgelerindeki alt yapı eksiklikleri ve emtia piyasalarındaki dalgalı fiyat hareketleri nedeni ile sektörde istenen noktaya  ulaşılamamıştır. Bu sebeple faaliyet alanının genişletilerek karlılığımızın artırılması, faaliyetlerin daha sağlıklı yürütülebilmesi hem de yatırımcılarımızın herhangi bir hak kaybına uğramaması adına Şirketimiz mevcut ana faaliyet konusuna İhlas Grubu’nun uzun yıllardır faaliyet gösterdiği inşaat ve pazarlama faaliyetleri ve yanı sıra enerji sektörünü ekleyerek bu sektörlerde faaliyet göstermesi gündeme gelmiştir. Bu kapsamda mevcut madencilik faaliyetlerimizi, maden ruhsatlarımızı piyasa rayiçlerine uygun olarak belirlenecek şartlarla rödovans yoluyla devrederek, %81,71 oranında iştirakimiz olan Mir Maden İşletmeciliği Enerji ve Kimya Sanayi Ticaret Ltd. Şti. nezdinde yürütülmesi planlanmaktadır”

Yukarıda açıklanan sebeplerden dolayı; Şirket faaliyet alanının genişletilerek karlılığımızın artırılması için, Şirket esas sözleşmesinin; (Şirketin Unvanı) ile (Amaç ve Konu) maddelerinin ekli tadil metnindeki gibi değiştirilmesine,

Karar verildiği, Kamuya duyurulmuştur.

Anılan karar gereği şirket ünvanı ve faaliyet konusu değişikliğine ilişkin olarak, gerekli izinler alınmış, 14.04.2017 tarihli Olağan Genel Kurulda onaylanarak, İstanbul Ticaret Sicilinde 20.04.2017 tarihinde tescil edilmiştir.

Faaliyet konusunun değişikliğine karar verilmesi ile birlikte, yapılacak yatırmalara ilişkin aşağıda yer alan işlemler KAP’da açıklanarak kamuya duyurulmuştur.

 

MARMARA 4 PROJESİ:

İhlas Pazarlama A.Ş.’nin %70, İhlas Holding A.Ş.’nin %15, İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret A.Ş. %10 ve İhlas Yapı Turizm ve Sağlık A.Ş.’nin %5 pay sahibi olduğu, İhlas Marmara Evleri Ortak Girişimi kurulmuş olup, ilgili ortak girişim ile Kiler Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin maliki ve hak sahibi olduğu, İstanbul ili Beylikdüzü ilçesi, Yakuplu 482 Ada 3 Parselde kayıtlı 31.309 m² ve 484 Ada 12 parselde kayıtlı 30.396 m²  arsalar üzerinde, konut ve işyeri inşa edip, satış ve pazarlamasını yapmak üzere Arsa satışı karşılığı hasılat paylaşımı sözleşmesi  imzalanmıştır. 2017 içerisinde inşaatına başlanması ve sözleşme imzalanmasından itibaren 40 ayda tamamlanması  hedeflenen proje kapsamında, yaklaşık 1.200 daire ve 60 ticari ünitenin inşa edilmesi planlanmaktadır.

Projemize komşu, 484 Ada, 11 Parsel’de yer alan 1.430 m²’ilk arsa cari döviz kuruna göre 1.656.000 USD’ye alınmış olup, Aralık 2017’de 656.000 USD, geri kalan tutar takip eden 4 ay içerisinde eşit taksitler halinde  ödenecektir.

İlgili arsa için İhlas Marmara Evleri Ortak Girişimi ile daha önce diğer arsa sahipleri ile yaptığı sözleşmelerde dikkate alınarak asgari 12.000.000 TL hasılat payı elde edilmek üzere %45 hasılat paylaşımlı sözleşme imzalanmıştır.

İhlas Marmara Evleri 4 projesinin 36 ayda tamamlanması planlanmaktadır.

BİZİM EVLER 8 PROJESİ:

İstanbul İli, Avcılar İlçesi, Firüzköy Mahallesi, 653 Ada 1 parselde kayıtlı 19.739 m2 yüzölçümlü arsa üzerinde konut ve işyeri projelendirip inşa etmek üzere, arsa sahibi ile hasılat paylaşım sözleşmesi imzalanmıştır. Elde olunacak hasılatın % 41 i arsa sahibine ait olacaktır. Mezkûr alan üzerinde geliştirecek olan Bizimeler 8 ismi verilecek proje kapsamında yaklaşık 247 konut ve 31  ticari ünite olmak üzere 278 adet bağımsız bölümünün inşaatın başlamasından itibaren 36 ayda inşa edilmesi planlanmaktadır.