Bilgilendirme Politikası

BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

Şirket bilgilendirme politikası aşağıdaki gibi oluşturulmuş olup, bu politika 2020 yılı Genel Kurulu’nda pay sahiplerinin dikkatine sunulmuştur.

Amaç

Şirket’imiz bilgilendirme politikasının ana prensibi; Şirket’imizce arz edilmiş olan tüm sermaye piyasası araçlarının değerine etki etme ihtimali bulunan gelişmelerin zamanında doğru, eksiksiz ve yeterli bilgi ile kamuya duyurulması ve bilgi alma-inceleme hakkının kullanımında, Sermaye Piyasası Katılımcıları (pay sahipleri, yatırımcılar, sermaye piyasası uzmanları, aracı kurumlar vs.) arasında ayrım yapılmamasıdır. Bunun temini için Şirket tarafından açıklanan bilgilerin, açıklamadan yararlanacak kişi ve kuruluşların karar vermelerine yardımcı olacak şekilde anlaşılabilir, yorumlanabilir, düşük maliyetle kolay erişilebilir ve eşit bir biçimde kullanıma sunulmasıdır. Kamuyu aydınlatma konusunda; Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile Borsa İstanbul (BİST) düzenlemelerine uyulur ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde yer alan prensiplerin hayata geçirilmesine azami özen gösterilir. Bilgilendirme yapılırken yöntem olarak, yasal düzenlemelerde öngörülenlere ek olarak, kurumsal internet sitesi, elektronik posta gönderileri, basın bültenleri, medya kuruluşlarının etkin olarak kullanılması ve SPK tarafından yayımlanan veya bundan sonra yayımlanacak tüm kurallara uyum esastır.

Sorumluluk

Bilgilendirme Politikasının takibinden, gözden geçirilmesinden ve geliştirilmesinden Yönetim Kurulu sorumludur. Kurumsal Yönetim Komitesi, Yönetim Kuruluna, Denetim Komitesine ve Finans ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcısına “Bilgilendirme Politikası” ile ilgili konularda bilgi verir ve önerilerde bulunur.

Kamuyu Aydınlatma Yöntem ve Araçları

Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu (TTK) hükümlerinden gelen yükümlülük sebebiyle;

*SPK’ nun Seri:(II-15.1) “Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği”nde yer alan özel durumlar ortaya çıktığı zaman Tebliğdeki formlara uygun olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gerekli özel durum açıklamasının yapılması ve açıklamanın (www.ihlasgayrimenkul.com) adresindeki kurumsal web sitemizde de ilan edilmesi.

*Finansal tablo ve dipnotlarının bağımsız denetim raporlarının, beyanların ve faaliyet raporlarının Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda ve kurumsal web sitesinde ilan edilmesi.

*Sermaye artırımı sırasında; mevzuat gereği yayımlanması gereken belgelerin veya bilgilendirmelerin,  Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile kurumsal web sitesinde ilan edilmesi.

*Genel kurul çağrısı, temettü ödemesi gibi ilanlar ve duyuruların kurumsal web sitesinin yanı sıra mevzuatın öngörmesi halinde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ve günlük gazetelerde veya diğer mecralarda yayımlanması.

Şirketimiz tarafından kullanılan temel kamuyu aydınlatma yöntemidir. Yukarıda sunulan ve Şirketimizin sermaye piyasası katılımcılarına sunduğu mevzuattan kaynaklanan açıklamaları, sermaye piyasası katılımcıları ile yüz yüze veya tele-konferans vasıtasıyla yapılan bilgilendirme görüşme ve toplantılarında yatırımcılara anlatılmaktadır.

Finansal Tabloların Kamuya Açıklanması

Şirketimizin finansal tabloları ve dipnotları Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına (TFRS) uygun olarak hazırlanır; Sermaye Piyasası Kurulu’nca yayımlanan bağımsız denetim standartları düzenlemelerine göre bağımsız denetimden geçirilir, Yönetim Kurulunun onayına sunulur. Sorumlu Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından doğruluk beyanı imzalandıktan sonra kamuya açıklanır. Finansal tablo ve dipnotları ile bağımsız denetim raporu ve eki dokümanlar Yönetim Kurulu onayını takiben SPK ve BİST düzenlemeleri doğrultusunda ilan edilmek üzere Kamuyu Aydınlatma Platformuna iletilir, kurumsal web sitemiz (www.ihlasgayrimenkul.com) de yayımlanır.

Faaliyet Raporunun Kamuya Açıklanması

Faaliyet raporu Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak hazırlandıktan sonra Yönetim Kurulunun onayına sunularak Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda ve kurumsal web sitemiz (www.ihlasgayrimenkul.com) de kamuya açıklanır.

Dileyen sermaye piyasası katılımcıları Faaliyet Raporunun basılı halini Şirketimiz Yatırımcı  İlişkileri Birimi’nden temin edebilirler.

Özel Durumların Kamuya Açıklanması

Şirketin özel durum açıklamaları, Finans ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcılığı gözetiminde hazırlanır ve sorumlu Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından imzalanarak, Kamuyu Aydınlatma Platformuna iletilir.

Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına Kadar Gizliliğinin Sağlanması

Özel durumların kamuya açıklanmasına kadar, söz konusu bilgilerin gizliliğinin sağlanmasına yönelik olarak; sermaye piyasası katılımcıları/üçüncü kişilerle birebir veya gruplar halinde yapılan toplantılarda/görüşmelerde kamuya açıklanmış bilgiler dışında bilgi açıklanmaz.

Şirket’in kamuya yapmış olduğu açıklamalar ile ilgili olarak sonradan ortaya çıkan değişiklikler ve gelişmeler özel durum açıklamaları ile kamuya duyurulur.

Kamuya Açıklama Yapmaya Yetkili Kişiler

İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret A.Ş’ nin tüm özel durum açıklamaları, SPK’nun Özel Durumlar Tebliği  (II-15.1) kapsamında yapılır. Sermaye piyasası katılımcıları tarafından iletilen yazılı ve sözlü bilgi talepleri, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere; Talebin içeriğine göre Finans ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcılığı veya Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi tarafından yanıtlanır.  Yazılı ve görsel medyaya ve Reuters, Foreks vb. veri dağıtım kanallarına yapılan basın açıklamaları, sadece Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür veya Finans ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcılığı tarafından yapılabilir. Bunun haricinde özellikle görevlendirilmedikçe, Şirket çalışanları sermaye piyasası katılımcılarından gelen soruları cevaplandıramazlar. Gelen bilgi talepleri Finans ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcılığı veya Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi’ne yönlendirilir. Bilgilendirme yönetimi kapsamında mevzuat ile belirlenenler dışında kamuya, Şirket’in yönetimi, hukuki durumu ve Şirket projeleri ile ilgili bilgiler, görevlendirilmiş yöneticiler ve Yönetim Kurulu Üyelerince yapılacak açıklamalarla sunulur.

İdari sorumluluğu bulunan kişilerin belirlenmesinde kullanılan kriterler,

Şirket’te idari sorumluluğu bulunan kişiler için Sermaye Piyasası Kurulu tarafından düzenlenmiş olan mevzuatlarda yer alan kriterler esas alınmaktadır. Bu kriterler;

İdari sorumluluğu bulunan kişiler:

1) İhraççının yönetim Kurulu üyelerini,

2) Yönetim Kurulu üyesi olmadığı halde, ihraççının içsel bilgilerine doğrudan ya da dolaylı olarak düzenli bir şekilde erişen ve ihraççının gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyen idari kararları verme yetkisi olan kişiler,

İdari sorumluluğu bulunan kişi ile yakından ilişkili kişiler:

1) İdari sorumluluğu bulunan kişinin eşini, çocuklarını ve idari sorumluluğu bulunan kişi ile söz konusu işlemin gerçekleştirildiği dönemde aynı evde ikamet eden kişileri,

2) İdari sorumluluğu bulunan kişiler veya (1) numaralı alt bentte belirtilen kişiler tarafından idari sorumlulukları üstlenilen veya doğrudan ya da dolaylı olarak bu kişiler tarafından kontrol edilen veya bu kişiler yararına kurulmuş olan veya ekonomik çıkarları esas olarak bu kişilerin ekonomik çıkarları ile aynı olan tüzel kişi, kurum veya ortaklıkları,

3)Sermaye piyasası aracı bir borsada işlem gören ihraççının Kurul düzenlemelerine göre hazırlanmış son yıllık finansal durum tablosundaki aktif toplamının %10 veya daha fazlasını oluşturan bağlı ortaklıklarının; (f) bendi ile bu bendin birinci ve ikinci alt bentlerinde belirtilen kişileri,

İfade etmektedir.

Sermaye Piyasası Katılımcıları ile İletişim

Şirket’imiz, ara dönem ve yıllık faaliyet sonuçları ile ilgili beklentiler konusunda yönlendirme yapmaz. Bunun yerine, faaliyet sonuçlarını etkileyen kritik konuları, stratejik yaklaşımlarını ve sektör ile faaliyet gösterilen çevrenin daha iyi anlaşılmasını sağlayan önemli unsurları sermaye piyasası katılımcılarına aktarmayı tercih eder. Bilgilendirme politikasında aksi belirtilmedikçe, sermaye piyasası katılımcıları ile Şirket’imiz adına, sadece kamuya açıklama yapmaya yetkili kişiler iletişim kurabilir. Sermaye piyasası katılımcıları ile yapılan, kamuya açık olmayan mülakatlarda, henüz kamuya açıklanmamış ve önemli/özel hiçbir bilgi açıklanmaz.

Yüz Yüze Yapılan Toplantılar Veya Telefon Görüşmeleri

Sermaye piyasası katılımcıları ile birebir veya gruplar halinde telefonla veya yüz yüze yapılan mülakatlar yatırımcı ilişkilerinin geliştirilmesi programlarının önemli bir parçasıdır. Şirket’imiz, bu tip ortamlarda, yeni bir bilgilendirme yapmayarak; daha önce kamuya açıklanan bilgileri güncellemeyecek ve daha önce kamuya açıklanmamış önemli ve özel bilgileri açıklamayacaktır. Bunun dışında Şirket’in faaliyetlerinin kapsamlı olarak yatırımcı ile paylaşılması gerektiğinde ve/veya Yönetim Kurulu gerekli gördüğü takdirde yatırımcı bilgilendirme toplantısı düzenlenecektir. Yönetim Kurulu veya yöneticilerin basınla görüşmelerinde, basından gelecek randevu talepleri Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi bünyesinde değerlendirilecek, Kurumsal Yönetim Komitesi’nin onayı ile düzenlenecektir. Potansiyel yatırımcılar, pay sahipleri, menfaat sahipleri, basın ve yatırımcıları temsilen finansal kuruluşlardan Şirket’e yöneltilen soruların yanıtlanmasında öncelikli olarak soruların yazılı olarak gelmesi için internet kullanımı teşvik edilecek, fakat tüm sorular bilgilendirme politikası çerçevesince Yatırımcı İlişkileri Yönetimi tarafından cevaplanacaktır.

Küçük Yatırımcıların Bilgilendirilmesi

İnteraktif bir bilgilendirilmenin sağlanabilmesi ve spekülatif bilgilendirmenin önlenebilmesi için belirli bir grup yatırımcı ile yapılan tanıtım toplantıları, bilgilendirme toplantıları veya basın toplantılarında açıklanan sunum ve raporlarda yeni bir bilgilendirme yapılmayacak; daha önce kamuya açıklanan bilgiler güncellenmeyecek ve daha önce kamuya açıklanmamış özel bilgiler açıklanmayacaktır. Tüm bu açıklamalar muhakkak internet sitesinde bulundurulacaktır. İnternet sayfası kullanılırken özel durum açıklamaları ve internet kullanamayan yatırımcıların da bulunduğu dikkate alınarak, içerik buna göre güncellenir. Bilgilendirme yapılırken yöntem olarak, yasal düzenlemelerde öngörülenlere ek olarak kurumsal internet sitesi, elektronik posta gönderileri, basın bültenleri, medya kuruluşlarının etkin olarak kullanılması ve SPK tarafından yayımlanan veya bundan sonra yayımlanacak tüm kurallara uyum esastır.

İçsel Bilgilerin Kamuya Açıklanmasının Ertelenmesi

Şirket’imizce içsel bilgiler, esas olarak açıklama yükümlülüğünün doğduğu tarihte kamuya açıklanır. Ancak, Şirket’imizin meşru çıkarlarının, yasal hak ve menfaatlerinin zarar görmemesi için gerektiği zaman bilgilerin gizliliğinin sağlanması suretiyle ilgili Tebliğ’in 6. maddesi uyarınca; içsel bilginin kamuya açıklanması ertelenebilir. Açıklamanın ertelenmesi için; Şirket’imizce, ertelenen bilgiyi, ertelemenin Şirket’imizin yasal haklarının korunmasına etkisini, yatırımcıların yanıltılması riskini oluşturmadığını ve erteleme süresince bu bilginin gizliliğinin korunması için ne gibi tedbirleri alındığına ilişkin yönetim kurulunca karar alınır. İçsel bilginin kamuya açıklanmasının ertelenme sebepleri ortadan kalkar kalkmaz. Şirket’imizce söz konusu içsel bilgi hakkında kamuyu aydınlatma platformuna derhal açıklama gönderilir. Açıklanması ertelenen içsel bilgiye konu olan olayın gerçekleşmemesi durumunda açıklama yapılmayabilir.

Piyasada Dolaşan Asılsız Haberler ve Dedikodular

Şirket hakkında basın yayın organları ve kamuoyunda çıkan haber ve söylentiler Yatırımcı İlişkileri Yönetimi tarafından güncel olarak takip edilir. Şirket’imiz hakkında, tasarruf sahiplerinin yatırım kararlarını veya sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek öneme sahip, basın-yayın organları veya kamuoyunda çıkan, Şirket’imizi temsile yetkili kişiler kaynaklı olmayan ve daha önce özel durum açıklaması, izahname, sirküler, Kurulca onaylanan duyuru metinleri, finansal raporlar ve diğer kamuyu aydınlatma dokümanları kamuya duyurulmuş bilgilerden farklı içerikteki haber veya söylentilerin varlığı halinde, bunların doğru veya yeterli olup olmadığı konusunda, ilgili Tebliğ’in “Haber ve Söylentilerin Doğrulanması” başlıklı 9. maddesi uyarınca ortaklıklarca bir açıklama yapılır. Ancak, haber veya söylentilerde yer alan söz konusu bilgi daha önce özel durum açıklaması, İzahname, sirküler, Kurulca onaylanan duyuru metinleri, finansal raporlar vasıtasıyla kamuya duyurulmuş bilgilerden oluşuyor ve ek bir bilgi içermiyorsa özel durum açıklaması yapılmaz.

Geleceğe Yönelik Değerlendirmelerin Kamuya Açıklanması

Şirket’imiz bilgilendirme politikasına uygun olarak, zaman zaman Geleceğe Yönelik Değerlendirmelerini kamuya açıklayabilir. Geleceğe Yönelik Değerlendirmeler, yönetim kurulu kararına veya yönetim kurulu tarafından yetki verilmiş ise yetki verilen kişinin yazılı onayına bağlanarak açıklanabilir. Geleceğe yönelik değerlendirmeler yılda en fazla dört defa kamuya açıklanır. Bu açıklama, özel durum açıklaması şeklinde yapılabileceği gibi, Kurulun finansal tablolara ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde ilan edilen faaliyet raporları veya KAP’ta açıklanması şartıyla yatırımcıların bilgilendirilmesine ilişkin sunumlar aracılığıyla da yapılabilir. Ancak, geleceğe yönelik olarak kamuya açıklanmış değerlendirmelerde önemli bir değişiklik ortaya çıktığında, bu bentte yer alan sayı sınırlamasına tabi olmaksızın açıklamanın ilgili Tebliğ hükümleri çerçevesinde yapılması zorunludur.

Geleceğe yönelik değerlendirmelere ilişkin olarak yapılacak açıklamalarda, daha önce kamuya açıklanan hususlar ile gerçekleşmeler arasında önemli ölçüde bir farklılık bulunması halinde, bu farklılıkların nedenlerine yer verilir.

Şirket İnternet Sitesi

Şirket’in kurumsal internet sitesinin adresi Şirket ile aynı adı taşıyan, kolay bulunabilir ve ulaşılabilir nitelikte olup, (www.ihlasgayrimenkul.com) dur.

Bu bilgilendirme politikasında öngörülmemiş bir durumla karşılaşılması halinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde kalmak şartıyla hareket edilir. Halen yürürlükte bulunan mevzuatın değişmesi halinde değişen mevzuata uyum sağlanacaktır.