Yatırımcı İlişkileri Bilgileri

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 03.01.2014 tarih ve II-17.1 sayılı Tebliğin 11 nolu maddesinden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesinde ve kurumsal yönetim uygulamalarında koordinasyonu sağlamak üzere H. Alev Volkan, Kurulun 27.02.2015 tarih ve 5/225 sayılı ilke kararı gereğince Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak görev yapmaktadır. H. Alev Volkan, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı sahibidir.

İletişim Bilgileri;
H. Alev Volkan
Telefon: (0212) 454 22 12
e-mail: yi@ihlasgayrimenkul.com

Yatırımcı İlişkileri Bölümü esas itibarıyla;
*Bilgi alma ve inceleme hakkı esas olmak üzere pay sahipliği haklarının korunması ve kolaylaştırılmasında etkin rol oynar,
*Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamaların güncel olarak şirketin internet sitesinde pay sahiplerinin kullanımına sunulması,
*Pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulması,
*Şirket ile ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve/veya ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, Pay sahiplerinin ve potansiyel yatırımcıların Şirket ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlama,
*Genel Kurul toplantısının yürürlükteki mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer şirket içi düzenlemelere uygun olarak yapılması,
*Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin yararlanabileceği dokümanları hazırlamak,
*Oylama sonuçlarının kaydının tutulmasını ve sonuçlarla ilgili raporların pay sahiplerine yollanmasını sağlamak,
*Mevzuat ve Şirketin bilgilendirme politikası dâhil, kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek,
*Ulusal ve uluslararası kuruluşlar tarafından organize edilen yatırımcı ilişkileri toplantılarına Şirketimizi temsilen katılmak,
*Toplantılarda kullanılacak sunum materyallerinin hazırlanarak gerektiğinde güncellenmesi görevlerini yerine getirmek üzere faaliyet göstermektedir.

Yatırımcı ilişkileri bölümü 2023 yılında yürütmüş olduğu faaliyetler ile ilgili olarak hazırlamış olduğu raporu 10.01.2024 tarihinde yönetim kuruluna sunmuştur.
Dönem içinde yatırımcılardan 220 adet telefon, 33 adet e-posta gelmiş olup, gerek e-posta gerekse telefon vasıtası ile gelen ve genel olarak Şirket’in faaliyetleri ve borsadaki performansı hakkında sorulan sorular ilgililer tarafından SPK mevzuatı ve TTK dikkate alınarak cevaplanmıştır. Bu bilgilendirmede elektronik ortam etkin ve güncel olarak kullanılmıştır. Şirketin internet sitesinde pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki herhangi bir bilgi ve açıklamaya yer verilmemiştir.