Kâr Dağıtım Politikası

2018 VE İZLEYEN YILLARA İLİŞKİN KAR DAĞITIM POLİTİKASI

6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 19 ve 20. maddeleri ve bu maddelere istinaden Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanmış bulunan 23.01.2014 tarih II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği, Kar payı Rehberi ve Şirket Esas Sözleşmesinin ilgili hükümleri çerçevesinde yenilenen, İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret A.Ş.’nin 2018 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikası 10.06.2019 tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısında ortaklar tarafından  onaylanmıştır.

KAR DAĞITIM POLİTİKASI

“Pay sahiplerinin beklentileri, Şirketin, büyüme trendi, karlılık durumu, stratejik hedefleri, yatırım projeleri ve çalışma sermayesinin gerektirdiği fon ihtiyaçları da dikkate alınarak Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve benzeri mevzuat ile Şirket esas sözleşmesinin ilgili hükümleri çerçevesinde yatırımcıların temettü geliri elde etmeleri için; 

a) Dönem karından mevzuat ve Şirket esas sözleşmesinin ilgili hükümleri gereğince ödenmesi ve ayrılması zaruri meblağlar düşüldükten sonra yıllık bilançoda görülen net kardan, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra kalan miktardan, ödenmiş sermayenin yüzde yirmisine ulaşıncaya kadar safi karın %5 i nispetinde kanuni yedek akçe ayrılır.

b) Kalan tutara varsa yıl içinde yapılan bağış tutarı ilave edilerek bulunan meblağ üzerinden, %5 oranında birinci temettü ayrılır.

c) Genel Kurul, yönetim kurulu üyeleri ile çalışanlara ve çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kurumlara kar dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir. Ancak yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.

ç) Yönetim Kurulu üyeleri ile çalışanlara ve çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kurumlara dağıtılacak kar payı oranı hakkında herhangi bir oran belirlenmemiş olup, bu konuda Sermaye Piyasası Kanunu, Tebliğ ve ilke kararları geçerlidir.

d) Yukarıda a, b ve c bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan tutarın ne oranda dağıtılacağı, Şirket ve pay sahiplerinin menfaatleri ile dikkate alınarak, Yönetim Kurulu tarafından tespit edilir ve Genel Kurulun görüşüne sunulur. Genel Kurul söz konusu teklifi aynen veya değiştirerek kabul veya red edebilir. Genel Kurulca Yönetim Kurulu’nun teklif edeceği kar dağıtım oranının üzerinde kar dağıtım kararı alınması her zaman mümkündür.

e) Kar payı dağıtım kararı verildiği takdirde, dağıtımın nakden ve/veya bedelsiz şeklinde dağıtılması hususu Şirket Yönetim Kurulu’nca karara bağlanır ve Genel Kurul’un onayına sunulur.

f) Kar payı ödemeleri ile ilgili ödeme zamanı Yönetim Kurulu tarafından tespit edilerek, Genel Kurulun görüşüne sunulur. Yasal düzenlemeler ve Şirket esas sözleşmesinin 35. maddesi dikkate alınarak kanuni süreler içerisinde Yönetim Kurulunun teklifi ve Ortaklar Genel Kurulu’nun tasvibini müteakip yine Genel Kurul’un tespit ettiği tarihte ortaklara dağıtılır.

g) Kar payının nakden dağıtılması kararı verildiği takdirde, dağıtımına karar verilen Genel Kurul toplantısında karara bağlanmak şartıyla eşit veya farklı tutarlı taksitlerle ödenebilir. Taksit sayısı Genel Kurul tarafından veya genel kurul tarafından açıkça yetkilendirilmesi şartıyla yönetim kurulu tarafından belirlenir.

h) Kar payı dağıtımında imtiyaz söz konusu değildir. Kar payları mevcut payların tamamına bunların ihraç ve iktisap tarihine bakılmaksızın eşit olarak dağıtılır.

ı) Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu’na yetki verilmiş olması halinde ve Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulunun ilgili düzenlemelerine uymak şartı ile ortaklara kar payı avansı dağıtılabilir.

i) Bir hesap döneminde verilecek toplam kar payı avansı bir önceki yıla ait dönem karının yarısını aşamaz. Genel kurul tarafından yönetim kuruluna verilen kar payı avansı dağıtma yetkisi, bu yetkinin verildiği yıl ile sınırlıdır. Bir önceki yılın kar payı avansı tamamen mahsup edilmediği sürece, ek bir kar payı avansı verilmesine ve/veya kar payı dağıtılmasına karar verilemez.”